تاریخ بنگاه داری دوره دو جلدی

کد شناسه :322
تاریخ بنگاه داری دوره دو جلدی
توضیحات

تاریخ بنگاه‌داری در این کتاب ـ که می‌توان آن را دائرة‌المعارفی در این حوزه به‌شمار آورد ـ از چهار وجه مورد توجه قرار گرفته و به هر یک، بخشی اختصاص یافته است. بخش‌های اوّل و دوّم (جلّد اوّل)، به‌ترتیب به رویکردها و مباحث پیرامون تاریخِ بنگاه‌داری می‌پردازند؛ و جغرافیای متغیّر درونی و بیرونی بنگاه‌ها را مورد مطالعه قرار می‌دهند. بخش‌های سوّم و چهارم (جلد دوّم)، به تاریخِ کارکردهای درونی شرکت‌ها؛ و تاریخ ارتباط بنگاه‌‌داری به‌منزلۀ یک نهاد با جامعه می‌پردازند. نویسندگان تلاش کرده‌اند که وجوه غالب بنگاه‌داریِ‌ِاقتصادهای ملّی را در چارچوب تاریخ و فرهنگ خودِ کشورها مورد توجه قرار دهند، با اینهمه اذعان دارند که درک تاریخ عملکرد بنگاه‌ها بدون توجه به میزان بالای تأثیرپذیری‌شان از تجارب جهانی غیرممکن است. حاصل کار جای تردید باقی نمی‌گذارد که علیرغم تمامی تفاوت‌های تاریخی و فرهنگی، مرزهای نهادِ بنگاه‌داری در طول تاریخ عصر جدید گشوده‌تر از مرزهای سایر نهادهای اجتماعی نسبت به تغییرات بین‌المللی بوده‌اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر