سوسیال دموکراسی در جهان پیرامونی

کد شناسه :368
سوسیال دموکراسی در جهان پیرامونی
توضیحات

توجه امروزی فعّالان حوزه‌‌های اجتماعی و سیاسیِ کشورهای در حال توسعه به سوسیال ‌دموکراسی از جمله در نتیجۀ فشارهای نهادهای اقتصادی و مالیِ بین‌المللی به همۀ کشورها است برای پذیرش الزامات جهانی‌شدن که گفته می‌شود جز از طریق اتخاذ الگوی اقتصاد بازار صورت نخواهد پذیرفت. پذیرشی که با افزایش اقتدارگرایی از سویی و کمرنگ شدنِ گفتمان برابری و حقوق اجتماعی در سوی دیگر همراه بوده‌است. مقابله با این وضعیت، سیاستگذاری سوسیال‌دموکراتیک یعنی سیاستگذاری به‌نفعِ برنامه‌های اجتماعی فراگیر و ایجاد چترهای حمایتی گسترده برای آحاد ملت را که از زمینه‌های چشم‌ناپوشیدنیِ همبستگی ملّی به‌شمار می‌روند به ضرورت تبدیل کرده‌است. کتاب حاضر از طریق بررسیِ چهار نمونۀ موفق از کاربرد سیاست‌های سوسیال‌دموکراتیک در جهان پیرامونی، روش‌شناسی‌ای را در اختیار می‌گذارد تا بتوان به سنجش و تدوین راهکارهایی پرداخت که بتوانند در چارچوب مشخصّ تاریخی و سیاسی هر کشوری به موفقیت چنین سیاست‌هایی مدد رسانند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر